Styrdokument för Regnbågsteatern

Regnbågsteatern: är en arbetsgrupp inom RFSL Malmö och medlem i Malmö
Amatörteater Forum ( MAF ) där vi huvudsakligen har våra repetitioner.
Regnbågsteatern ger föreställningar med musik, dans och det talade och
gestaltade ordet. Underhållning och eftertanke är vårt signum.
Regnbågsteatern samarbetar med andra grupper som delar samma kulturella mål
och tro på mänskliga rättigheter.

Värdegrund: Regnbågsteatern har samma värdegrund och Stadgar som
RFSL, är för mänskliga rättigheter, ett samhälle präglat av mångfald,
öppenhet och respekt för människors olikheter, oavsett sexuell läggning,
könsidentitet, ursprung, yrke eller funktionshinder, alla har lika rättigheter och
skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.

Regnbågsteatern har som mål att arbeta tillsammans under konsensus, detta
arbetssätt kräver att medlemmar och Gruppledare är öppna i sin kommunikation
med varandra och att ständigt sträva efter att alla i Regnbågsteatern kan vara
trygga med att uttrycka sin mening och sitt konstnärskap genom att ha gruppen
som stöd. Beslut fattas tillsammans i gruppen och ingen ska känna sig tvingad
att göra något som inte känns bra för just den personen.

Medlemsavgift: betalas av varje medlem till RFSL och varje medlem betalar
också medlemsavgift till MAF. RFSL betalar Regnbågsteaterns årsavgift till
MAF.

Arbetssätt- Regnbågsteatern: Regnbågsteatern består av en Gruppledare och
medlemmar. Gruppledare för Regnbågsteatern är ansvarig inför RFSLs Styrelse
för Regnbågsteaterns verksamhet. Gruppledare är sammankallande vid
medlemsmöte, för gruppens talan inför Styrelsen. RFSL Malmös Styrelse är
också Regnbågsteaterns styrelse.

Medlemmar vänder sig till Gruppledare om medlemskapsfrågor, verksamhet
och projekt.

Regnbågsteatern arbetar i studiecirklar. Studiecirklar företrädesvis i
Studieförbundet ABF. Projekt bör först sanktioneras med resten av gruppen så
att det stämmer överens med Regnbågsteaterns Värdegrund och Stadgar innan
projektet påbörjas.

Projektbeskrivning lämnas till MAF, Studieförbundet, RFSL och
Regnbågsteaterns Gruppledare. Kontinuerlig regelbunden kontakt bör hållas
mellan medlemmar och Gruppledare under projektet.
Efter varje Produktion bör det göras en Utvärdering/Reflektion om hur det gått
samt skriva en Sammanfattning av projektet.

Medlemmar bör höra av sig om de kommer utebli från repetition eller
planeringsmöte innan det börjar. Man kan vara vilande medlem i
Regnbågsteatern om man likt övriga medlemmar betalt medlemsavgifter
och meddelat Gruppledare att man vill vara det.

Uppföranderätten: Regnbågsteatern har en tradition av att skriva eget
textmaterial. Om man använder någon annans text eller tidigare medlems text
måste det göras enligt regler och samförstånd. Detta gäller även vid ändringar
och manipulation av annans text.

Bidrag: kan fås av studieförbundet, för varje studietimme som gruppen arbetat
och fört in i närvarolista från studieförbundet. RFSLs Styrelse kan stötta vid
ansökning om större summor pengar till Projekt som Regnbågsteatern vill göra,
de bör planeras ca ett år i förväg t ex Kulturstöd Malmö Stad ( ansökan
om Kulturstöd görs oftast två gånger om året, i September till året därpå och i
Mars för innevarande år, men bestämmelserna kring Kulturstödsansökan ändras
ibland och bör regelbundet kollas upp).

Biljettintäkter: går till Regnbågsteaterns konto i RFSL. Eventuella
biljettintäkter och intäkter från övrig försäljning som är kvar, efter att alla
föreställningar gjorts och avdrag av produktionskostnader dragits av, ska delas
så att minst 50% går till Regnbågsteaterns konto och resten kan ges till
medlemmarna som deltagit i produktionen i form av gage, dock högst 999 kr per
person och år, om inte annat kontrakt har ingåtts med RFSL i förväg.

Budget: sköts av Gruppledare, RFSLs Kassör och eventuell projektansvarig
medlem.
Regnbågsteatern äskar budgetförslag hos RFSL som godkänns på RFSLs
Årsmöte. Summor upp till 3000 kr från Regnbågsteaterns budget behöver inte
Gruppledare fråga om lov från RFSLs Styrelse. Regnbågsteatern måste redovisa
alla utgifter med kvitton och också all statistik om biljett försäljning som antal
sålda biljetter dag för dag och hur mycket pengar som gått in för varje biljett,
dels till MAF men också till RFSL.

Foto och dokumentation: Fotograf som vill fotografera Regnbågsteatern gör
detta efter överenskommelse. Foton av Regnbågsteatern bör vara tillgängliga för
Regnbågsteatern. Används foton av Regnbågsteatern i offentliga sammanhang
bör Regnbågsteatern nämnas med namn.

Material: om Regnbågsteatern som förvaltas av materialets skapare på
sociala medier och i fysiska arkiv, ska vara tillgängligt för Regnbågsteatern.
Regnbågsteatern bör hålla kontinuerlig kontakt med skaparen för att
säkerställa att materialet bevaras för eftervärlden.

Regnbågsteaterns styrdokument som PDF